Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky prodávajícího Jana Frydrychová, IČO: 48 21 408, (dále jen „prodávající“) platné od 1.11.2013 mezi prodávajícím a kupujícím.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen „podmínky“) smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

  2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buďto na základě objednávky na shop.kosilejoka.cz dostupné na www.kosilejoka.cz, nebo podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky e-mailem na adresu petrfrydrych@kosilejoka.cz nebo poštou kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím e-mailem nebo poštou.

  3. Tyto podmínky jsou pro kupujícího závazné od okamžiku uzavření kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

  4. Aplikace jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních a dodacích podmínek, na které se může kupující jakkoliv odkazovat, například ve své objednávce, je tímto výslovně vyloučena.

 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
  Předmětem plnění je dodávka zboží a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

 3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB
  1. Cena uvedená u každého zboží zahrnuje DPH, a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena, představuje platnou kupní cenu zboží pro uzavření kupní smlouvy v daný den. V případě katalogu a k němu vydání ceníku se pak kupní cena řídí cenami a podmínkami uvedenými ke dni sepsání smlouvy.

  2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží.

  3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, mohou být účtovány ve faktuře zvlášť.

 4. DODACÍ LHŮTA
  1. Není-li zboží skladem u prodávajícího, a je předpoklad jeho následného doplnění, potvrdí prodávající kupujícímu termín dodání.

  2. Termínem dodání je zpravidla 10 - 20 pracovních dnů.

 5. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Kupující uvede zřetelně ve smlouvě některou z těchto podmínek způsobu dodání zboží:
   1. Osobní převzetí v Klatovech, Podbranská 49
   2. Obchodní balík s dobírkou
   3. Obchodní balík bez dobírky (v případě platby předem)
   4. Mimo Českou republiku po platbě předem prostřednictvím České pošty s.p. nebo kurýrní služby
   5. Jiným dohodnutým způsobem

  2. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i eventuálních odůvodněných přirážek.

  2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:
   1. V hotovosti při předání zboží
   2. 100 % záloha předem (tzv. proforma faktura)
   3. Dobírka (pošta, kurýrní služba)

  3. Při variantě podle písm. b) odst. 2 vyhotovuje prodávající proforma fakturu v počítačovém provedení s výčtem všech cen a kupující je povinen tuto uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.

  4. Splatnost proforma faktury je maximálně do 10-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž se považuje za její uhrazení připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

  5. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

  6. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši prodávajícímu. Tato výjimka může být zrušena po vzájemné dohodě pouze písemným dodatkem k těmto podmínkám a tento dodatek je považován vždy za jednorázový ke konkrétní objednávce.

  7. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.

 7. SMLUVNÍ POKUTY
  V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
   1. Právo odstoupit od smlouvy
    1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této distanční smlouvy bez udání důvodu.
    2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat:

     Petr Frydrych, Podbranská 49, Klatovy, 339 01,
     mail: pf.kosile@seznam.cz
     tel. 773 681 404

     formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

     Na naší webové stránce shop.kosilejoka.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

    3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

   2. Důsledky odstoupení od smlouvy
    1. „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

     Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

    2. Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy, vložte zde text odpovídající jedné z následujících variant:
     1. Převzetí zboží
      Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Petr Frydrych, Podbranská 49, Klatovy, 339 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

     2. Náklady spojené s vrácením zboží
      Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

     3. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
      Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
   Oznámení o odstoupení od smlouvy

   - Adresát:
       Petr Frydrych, Podbranská 49, Klatovy, 339 01,
       mail: pf.kosile@seznam.cz
       tel. 773 681 404

   - Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
   - Datum uzavření smlouvy:
   - Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
   - Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
   - Datum odeslání Oznámení o odstoupení od smlouvy:

 9. JINÁ USTANOVENÍ
  1. Minimální hodnota objednaného zboží pro přijetí zakázky není stanovena.

  2. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.

  3. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení obchodního zákoníku.

  4. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu, a to nejpozději do 2 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 30-ti dnů. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

  5. Prodávající je povinen uznané vady odstranit, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace.

  6. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

  7. Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem.

  8. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti podle čl. 6.

  9. Zboží není možné rezervovat, pokud se strany nedohodnou jinak, např. na uhrazení zálohy.

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. V případech neupravených těmito podmínkami se tento smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem a v případě sporu rozhoduje místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  3. Smluvní strany jsou povinny si v průběhu sjednávání a vyřizování objednávky sdělovat každou změnu svého sídla, trvalého bydliště nebo doručovací adresy. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.