Zásady ochrany osobních údajů

Při nakládání s daty se správce osobních údajů Petr Frydrych, IČ: 87393123, sídlo: Podbranská 49, Klatovy, 339 01, na tomto e-shopu řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a to pouze v nutném rozsahu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Jaké osobní údaje a na jakém podkladě shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás pro plnění smlouvy potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt, popřípadě číslo účtu pro párování platby. Tyto údaje shromažďuje správce osobních údajů elektronicky po dobu trvání záruční doby na zakoupený výrobek, a to pro potřeby reklamace.

V případě, že zákazník nebo jiná osoba požaduje zasílání reklamních a informativních sdělení, např. o slevách nebo množstevních akcích, správce osobních údajů toto provede pouze na základě žádosti podané osobně, písemně nebo elektronicky správci osobních údajů, který následně poskytne žádající osobě formulář k vyplnění kontaktních údajů, tedy jméno, příjmení, e-mail nebo jiná adresa, ne kterou mají být informace zasílány, rozsahu a délce zasílaných reklamních a informačních sdělení. Po zpětném obdržení formuláře s projeveným souhlasem, který se stává právním důvodem pro použití osobních dat, jsou žádající osobě zasílány požadované informace v požadovaném rozsahu a v požadované době. Formulář může žádající osoba kdykoli odvolat.

Obdobně je postupováno, pokud reklamní a informativní sdělení by mělo být zasíláno z vůle správce osobních údajů, tedy je nejprve klientům rozeslána žádost o povolení k zasílání reklamních a informativních sdělení, kdy tyto jsou jim zasílány až po obdržení souhlasu k jejich zasílání, který se stává právním důvodem k zasílání reklamních a informativních sdělení. Tento souhlas může klient kdykoli odvolat.

Pro lepší kvalitu našich služeb může správce osobních údajů spolupracovat s některými zpracovateli osobních údajů, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Rozsah těchto zpracovatelů je vždy konkrétně stanoven v zasílaném formuláři. Žádnému jinému zpracovateli ani jiné osobě nebo subjektu, než jsou uvedeny a odsouhlaseném formuláři klientem, nejsou jeho osobní data poskytována.

V případě aktualizace zpracovatelů novými, zejména pro účinnost reklamních a informativních sdělení, žádá správce osobních údajů klienta o souhlas k poskytnutí jeho osobních dat, pokud by tento zpracovatel potřeboval jejich zpracování, o další souhlas s tímto zpracováním. Tento souhlas může klient kdykoli odvolat.